>>Programmerings- en Organisatie Cel

De Programmerings- en Organisatie Cel is een hulpcel voor het beleid van projecten.

Haar missie bestaat erin methodologische en organisatorische steun te bieden aan de diensten van het ziekenhuis : zij gaat de werkploegen begeleiden die moeten tegemoet komen aan de doelstellingen, die hen door de directie werden opgedragen, en aldus het hoofd moeten bieden aan een verandering.

Deze verandering kan verschillende vormen aannemen, hetzij geografisch, organisatorisch, financieel, menselijk of kwalitatief. Het zal in ieder geval een begeleiding vereisen voor de personen die ermee zullen worden geconfronteerd. Daarom steunt en helpt de POC de ploegen opdat deze zich zouden kunnen inzetten om hun projecten tot een goed einde te brengen en tezelfdertijd het dagelijkse beleid van hun dienst te kunnen blijven garanderen.

De POC heeft dus een ondersteunende rol.  Het gaat erom om aan de gebruikers een gestructureerde omkadering en werkwijze te bieden die hen zal helpen om moeilijkheden gemakkelijker op te lossen. In geen enkel geval zal zij de hiërarchische verantwoordelijken vervangen.
Haar werk bestaat uit twee hoofdaspecten, namelijk de Programmering en de Organisatie.

Programmering

Het UVC Brugmann heeft verschillende projecten betreffende lopende of geplande wederopbouw en renovatie op zijn verschillende sites. Daarom werd de POC enkele jaren geleden gecreëerd om de sectoren, betrokken bij een verhuizing, te begeleiden en om samen met hen hun nieuwe dienst te herzien.
De programmering is vooral de planning van de architecturale behoeften en de indeling van de verschillende diensten op de sites.  De POC komt gedurende het hele proces tussen : van de algemene programmering van de site tot de gedetailleerde planning van de lokalen van de diensten die heringericht moeten worden.  Dit door eventuele opportuniteitsonderzoeken, begeleiding van de verhuizingen en een stand van zaken op het einde van het project.
Op elk moment moeten de wettelijke en technische verplichtingen evenals de technologische evoluties en de verwachte praktijken in overweging genomen worden om dit programmeringswerk uit te voeren.
Uiteindelijk speelt de cel tijdens het hele project een rol van tussenpersoon met alle interne (kliniek, technische en logistieke diensten, …) en externe partijen (studie- en architectenbureaus, subsidiëringsoverheid).

Organisatie

De POC heeft eveneens een belangrijke functie van “interne consulent ” of “projectleider” in diverse reorganisatieprojecten.  Dat de reorganisaties gebonden zijn aan een verhuizing, aan een wil van de directie, aan een wil om de opvolging van de patiënten te verbeteren of aan een exogene factor, de POC begeleidt de diensten bij de uitvoering van de verandering.
Samengevat, bestaat dit erin om het project te doen overeenstemmen door de verwachtingen van alle partijen duidelijk te bepalen, om de situatie te evalueren en om de manier te bepalen om tot de doelstellingen te komen en vervolgens om de verandering stap per stap te laten ontplooien tot het vastgelegde doel is bereikt.