>>Brochures en documenten m.b.t. patiëntenrechten en bemiddeling

Aanvullende informatie :

Formulieren :

  • Document aanstelling van een vertrouwenspersoonPDF
    De patiënt kan een familielid, een vriend of elk ander persoon aanduiden om hem bij te staan bij de uitoefening van zijn rechten. De vertrouwenspersoon kan de patiënt bijstaan of vervangen om een kopij van het patiëntendossier aan te vragen, informatie te bekomen en klacht neer te leggen bij de bemiddelingsdienst.
  • Document aanstelling van een vertegenwoordigerPDF
    In geval de patiënt onbekwaam is en geen gevolmachtigde heeft aangeduid, zal de wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten uitoefenen. In het vooruitzicht van een eventuele onbekwaamheid, kan de patiënt een vertrouwenspersoon aanduiden die zijn rechten als patiënt zal uitoefenen in geval van onbekwaamheid.

>>De vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger: twee sleutelbegrippen.

Voor info m.b.t. de vertegenwoordiging van de patiënt, kunt u de brochure van de FOD Volksgezondheid downloadenPDF of contact nemen met de bemiddelaar.

Patiënt

>>Ziekenhuisbemiddeling.