Tekstgrootte : AAA
EXPLHORUSPORT

>>Visueel revalidatiecentrum HORUS

Horus

Horus is de Griekse benaming voor één van de oudste Egyptische goden, 'de valkgod'.
Het rechteroog van deze hemelse valk is de zon, zijn linkeroog de maan.

Horus is een revalidatiecentrum gespecialiseerd in visuele problemen in het algemeen, en low-vision problemen in het bijzonder. Dit centrum is uniek in Brussel en erkend door Iriscare.

Het Horus team :

Horus

Doel en strategie

De patiënt met een visueel probleem begeleiden naar een maximum van autonomie.
Een multidisciplinaire begeleiding aanbieden aan de patiënt, bij de verschillende aspecten van het dagelijkse leven, zoals lezen en schrijven, administratie, psychomotoriek, oriëntatie en mobiliteit, hulp in het dagelijkse leven.

Toegangscriteria van Iriscare

Voor elke rechthebbende met een visueel probleem die enerzijds aan een van de volgende kenmerken voldoet :

  • een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan, of gelijk aan 3/10 voor het beste oog ;
  • een of meerdere gezichtsvelddefecten die meer  dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch beperken tot  minder dan 20° ;
  • een ernstige gezichtsstoornis (zoals visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, het ontbreken van discriminatie figuur-achtergrond) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie.

En anderzijds, onbestaande of te verwaarlozen kans kans op verbetering inhoudt (spontaan of na behandeling), waardoor de gezichtsstoornis op termijn aan geen enkele van bovenvernoemde voorwaarden meer voldoet.

Werking

Iedere persoon met een gezichtsprobleem kan Horus raadplegen op aanraden van zijn behandelende oogarts. Iriscare heeft de toelatingscriteria gedefinieerd om zich in te schrijven in een revalidatieprogramma, gefinancierd door de sociale zekerheid.

Bilan : Een voorafgaand bilan door  de oftalmoloog- revalidatie-arts, de orthoptist en maatschappelijk assistent zal bepalen of de persoon aan de toelatingscriteria van Iriscare beantwoordt. Aan de hand van die onderzoeken worden de doelstellingen van het revalidatieprogramma vastgelegd, in samenspraak met de patiënt.
De oftalmoloog – revalidatie arts  evalueert de visus van de patiënt, op basis van de medische verslagen van de behandelende oogarts. Deze oftalmoloog stelt geen diagnose  en schrijft  geen behandeling voor.
De orthoptist maakt een functioneel bilan op om samen met de patiënt de beste optische, elektronische of IT-hulpmiddelen uit te kiezen. Daarbij houdt hij/zij rekening met de behoeftes, de leeftijd en het potentieel van de patiënt.
De maatschappelijk assistent maakt een sociaal -administratief bilan op. Hij/zij informeert de patiënt over de verschillende sociale en fiscale voordelen. Hij/zij helpt hem bij de sociale aanvragen, begeleidt en geeft  raad. De maatschappelijk assistent  is de contactpersoon voor de patiënt, in het revalidatiecentrum.
De psycholoog kan begeleiden bij psychologische problemen.
Elk bilan wordt besproken op een vergadering van het multidisciplinair team, waarna er een eindverslag wordt opgesteld.

Sessies : In functie van de specifieke doelstellingen worden er revalidatiesessies vastgelegd, in samenspraak met de patiënt.
De orthoptist legt sessies vast met de patiënt om de optische en elektronische hulpmiddelen en software te leren hanteren. Wanneer de patiënt dit heeft geleerd, kan er een aanvraag ingediend worden bij één van de volgende fondsen: Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées of AWIPH, le Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées of SBFPH, voor alle patiënten die inschrijfbaar zijn.
De therapeuten die gespecialiseerd zijn in oriëntatie en mobiliteit leggen een sessie vast voor een bilan en  bepalen het aantal sessies  nodig om de oriëntatie en mobiliteit te optimaliseren.
De therapeuten gespecialiseerd in begeleiding en hulp in het dagelijkse leven leggen sessies vast om huishoudapparaten te markeren, om dactylo en braillelessen te geven en om de huiselijke omgeving  zoveel mogelijk aan te passen in functie van het visuele comfort en de veiligheid van de patiënt.
De specialist in psychomotorische revalidatie observeert de manier waarop een kind kijkt,  en de psychomotorische ontwikkeling. Hij/zij legt sessies vast om verworven vaardigheden te verbeteren en om compensatietechnieken te ontwikkelen met het oog op een harmonische psychomotorische ontwikkeling. Deze sessies bevorderen de motorische, cognitieve, sociale en affectieve ontwikkeling.

Elke persoon met visuele problemen die niet voldoet aan de inschrijvingscriteria, is welkom op de Low Vision consultatie in het Brugmann Ziekenhuis.

Contact

→ HORUS : tel. 32 (0)2 477.27.81 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u) - E-mail horus@uvc-brugmann.be

>>Meer informatie over de kliniek Oftalmologie.