>>Partnerschap Militair Hospitaal Koningin Astrid - UVC Brugmann - IRIS

Het Militair Hospitaal Koningin AstridDe medische component van Defensie - en meer in het bijzonder het Militair Hospitaal Koningin Astrid - heeft een aantal moeilijkheden gekend, die zich de laatste jaren hebben doorgezet. De opheffing van de dienstplicht, en de nationale en internationale situatie hebben geleid tot een aantal conjuncturele moeilijkheden, met onder meer een aanzienlijke vermindering van het aantal patiënten in het Hospitaal Koningin Astrid voor gevolg. De eerste stappen op weg naar een diepgaande reorganisatie zijn al gezet, maar er zijn nog steeds problemen waarvoor een oplossing moet gevonden worden, ondanks alle inspanningen die door de politieke en militaire overheden geleverd werden.

Vandaag vereist de verderzetting van de reorganisatie nieuwe initiatieven in het kader van een globale visie, teneinde een optimaal antwoord te bieden aan de noden van Defensie, en van zijn personeel, op het vlak van verpleging en medische verzorging, door een betere integratie in de organisatie en in de openbare structuren van de Belgische gezondheidszorg.

Vanuit dit oogpunt, werd een actieve synergie tussen Defensie en een partnerhospitaal gezocht en ook gevonden, op basis van objectieve criteria. De keuze van het UVC Brugmann en van zijn partners binnen het IRIS-netwerk was als vanzelfsprekend, omwille van meerdere redenen:

 • deze burgerpartner is een openbaar, universitair ziekenhuis, dat bicommunautair is en geografisch het dichtst bij het Militair Hospitaal Koningin Astrid ligt ;
 • het gaat om een groot hospitaalcentrum dat al verscheidene fusies en andere vormen van optimalisatie heeft doorgemaakt ;
 • het uitvoeren van een reorganisatie met een partner met zoveel ervaring, staat garant voor succes ;
 • de synergie en de complementariteit tussen Defensie en het UVC Brugmann laten toe het aanbod van de gezondheidszorg in de Brusselse regio te verbeteren, conform het beleid gevoerd door de Minister van Volksgezondheid.

In dit verband, zal de dienstverlening aan de patiënten in de Brusselse regio en op nationale schaal, in verschillende opzichten verbeterd worden :

 • Het brandwondencentrum, dat behouden wordt op zijn huidige site, zal voortaan geïntegreerd worden in een hospitaal gehuisvest op verschillende sites, dat zal resulteren uit het partnerschap tussen Brugmann en Defensie; hierdoor zal dit centrum kunnen rekenen op de omkadering en de expertise van de artsen en diensten van Brugmann, conform de kwaliteitsnormen die van toepassing zijn in hospitalen, meer bepaald met betrekking tot de omkadering van de patiënten.
 • De fusie van de diensten voor ziekenvervoer van het UVC Brugmann en het Militair Hospitaal zal de capaciteit voor dringende medische tussenkomsten in de noordrand van Brussel beduidend verhogen, ten voordele van de burgerpatiënten.
 • Bovendien zal door Defensie een helikopter ter beschikking gesteld worden van de urgentie- en transplantatiediensten van het land, in het kader van de realisatie van haar investeringsplan.
 • Tenslotte, zullen hospitaalbedden ter beschikking gehouden worden op de site van het Militair Hospitaal, voor het geval dat er zich een ramp voordoet; dit zal een belangrijke bijdrage vormen aan de inspanning gewenst door de Minister van Volksgezondheid, op het vlak van de gespecialiseerde opvang bij rampen of sanitaire crises.

De verschillende punten van dit actieplan zullen het voorwerp uitmaken van onderhandelingen tussen de partners gedurende de komende maanden.
Het betreft meer bepaald :

 • de herziening van het statuut en de werking van het medisch-technisch korps ;
 • de weerslag op financieel, administratief en logistiek vlak ;
 • de juridische implicaties ;
 • de optimalisatie van de infrastructuur van beide entiteiten ;
 • de regels voor het beheer en de samenwerking ;
 • de organisatie van de praktijk en de vorming van de militaire artsen, met het oog op een steeds betere dienstverlening ten behoeve van Defensie en van de bevolking.

Persartikel :