>>Partnerschap hospitaal Neder-over-Heembeek en Brugmann-ziekenhuis

In de algemene context van de evolutie van de medische component, en meer bepaald van het Hospitaal Centrum van de Basis Koningin Astrid, werd er een principeakkoord aangekondigd in de Direct Flash van 31 augustus 2005. Dat akkoord had tot doel een partnerschap tot stand te brengen tussen het militair ziekenhuis en het universitair verplegingscentrum (UVC) Brugmann. Dit openbaar, universitair en bicommunautair ziekenhuis ligt geografisch het dichtst bij Neder-over-Heembeek.

Vandaag zijn het kader en de algemene principes van dit partnerschap beschreven in een kaderovereenkomst, aangevuld met specifieke conventies die de samenwerking beschrijven in volgende domeinen:

  • de verzorging van brandwondenpatiënten;
  • de dringende medische hulpverlening;
  • stageprogramma's voor het medisch en paramedisch personeel;
  • de gespecialiseerde revalidatie.

Al deze conventies zijn nu ondertekend en werden vanochtend voorgesteld tijdens een gezamenlijke vergadering van de parlementaire commissies van Landsverdediging en van Volksgezondheid.

Het samenwerkingsakkoord dat in deze conventies werd vastgelegd zal toelaten om:

  • de medische omkadering van het brandwondencentrum te optimaliseren. Dat brandwondencentrum blijft overigens integraal deel uitmaken van het militair ziekenhuis en van Defensie, door het onderling aanvullend inzetten van medische en medisch-technische middelen van beide partners;
  • het rendement van de mug (medische urgentiegroep) te verhogen, door gemedicaliseerde secundaire transporten uit te voeren tussen de verschillende ziekenhuislocaties (militair hospitaal en de locaties van het UVC Brugmann), wanneer zijn middelen niet vereist zijn in het kader van de 100-hulpcentrale;
  • stageprogramma's te organiseren in het UVC Brugmann voor het medisch en paramedisch personeel van het militair ziekenhuis. Dit zal hen toelaten om een brede ervaring te verwerven in hun beroepsdomeinen en hun technische vaardigheden op peil te houden in domeinen waarin ze niet regelmatig worden ingezet, maar die niettemin van groot belang zijn voor de medische steun aan operaties;
  • de hospitaalfunctie van de bestaande infrastructuur te herwaarderen. Dit kan door vanaf 1 januari 2007 een revalidatiedienst van negentig bedden onder te brengen op de tweede verdieping van het hoofdgebouw van het militair ziekenhuis. In een tweede fase zal deze revalidatiedienst overgeheveld worden naar de vierde verdieping, na uitvoering van de werken vereist om de installaties aan te passen aan de noden van het UVC Brugmann. Die werken zullen gefinancierd worden met middelen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid voor een geraamd bedrag van 4 miljoen euro.

Het partnerschap met het UVC Brugmann zal het militair ziekenhuis toelaten om zich beter te integreren in de organisatie en in de openbare structuren van de Belgische gezondheidszorg. Het partnerschap zal ook zijn voortbestaan verzekeren in het domein van de militaire geneeskunde en de steun aan operaties.
Het zal zich vertalen in synergieën die voor beide partijen reële voordelen inhouden op het vlak van efficiëntie en doeltreffendheid. Anderzijds zal het bijdragen tot een verhoging van het gecoördineerde zorgaanbod aan de bevolking, meer bepaald in het domein van het Brandwondencentrum en van de revalidatie.

De minister en de chef Defensie zijn ervan overtuigd dat dit samenwerkingsakkoord aan het personeel van het militair ziekenhuis zal toelaten om hun beroep in optimale omstandigheden uit te oefenen en verder kwaliteitszorgen te verstrekken aan het eigen personeel en aan de bevolking in zijn geheel.

Auteurs : August Van Daele, Generaal / Chef Defensie en André Flahaut, Minister van Defensie
Bron : Direct Flash (nr 12, 26 september 2006) - Defensie

>>Partnerschap Militair Ziekenhuis – UVC Brugmann.