>>Nieuw kwaliteitsproject in het UVC  Brugmann  : « de meting van de outcomes »

Comité Qualité et Sécurité

Vandaag is er een nieuwe beweging in opkomst die zich richt naar de bekomen resultaten op gebied van gezondheidszorg. De kosten van de gezondheidssector stijgen ten gevolge van nieuwe technologieën en nieuwe behandelingen. Bovendien willen de patiënten hun gezondheid steeds meer zelf beheren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat betaalorganen, zorginstellingen, zorgverleners en patiënten zich baseren op de resultaten van de zorgverlening op korte, middellange en lange termijn, meer specifiek op de resultaten betreffende (onder andere) de levenskwaliteit, de mogelijkheid om dagelijkse activiteiten te hervatten, het werk…. De gebruikelijke zorgtrajecten (klinische paden) richten zich op de technische resultaten en de medewerking van de acteurs op het terrein (voorbeeld : bloedverlies, de gebruikte techniek…), op de wachttijd, kortom op wat men de procesindicatoren noemt. Er bestaan verschillende klinische paden, zoals bij een beroerte, myocardiaal infarct, heupprothese…. De huidige maatregelen betreffen meestal het statuut van de patiënt, zijn risicofactoren, zijn behandeling… In het algemeen worden de procesindicatoren heel goed gemeten door de ziekenhuizen. Maar de resultaatgerichte indicatoren worden echter zelden (of nooit) gemeten.

Het UVC Brugmann heeft de ambitie om zich in te zetten voor de kwaliteit van de zorgverlening door zich te bekommeren om de werkelijke belangen van de patiënt : kortom, bovenop de procesindicatoren, worden ook de resultaatindicatoren gemeten, met inbegrip van de PROMS : « Patient Reported Outcomes  Measurement ».  Dit concept van resultaatmeting steunt op de methodologie evenals op de standaardinstrumenten, aangeboden door de niet-commerciële organisatie The International Consortium for Health Outcomes measurement (ICHOM). De resultaten in termen van kwaliteit van de zorgverlening laten toe om vergelijkingen te maken met de gegevens uit de literatuur of met collega’s en zich te verbeteren.

Wij hebben besloten om ons in dit avontuur te wagen door te beginnen met een onderzoek in de urologie. De gelokaliseerde kanker van de prostaat is een pathologie die zich goed leent voor deze oefening.

De gelokaliseerde prostaatkanker is een pathologie die goed wordt beschreven en waarvoor gestandaardiseerde behandelingen bestaan.  Gegevens uit verschillende studies tonen aan dat de weerslag van deze behandelingen op de levenskwaliteit van de patiënten belangrijk is en vragen oproept betreffende de uiteindelijke zin van een dergelijke behandeling in het algemeen en voor bepaalde technieken in het bijzonder (radicale prostatectomie, radiotherapie of brachytherapie).

De levenskwaliteit werd geëvalueerd, volgens de Ichom aanbevelingen, aan de hand van gevalideerde vragenlijsten bij een cohorte van 30 patiënten die een brachytherapie ondergingen (implantatie van radioactieve cellen in de prostaat). De vragen hadden betrekking op het urineren, incontinentie, darmfunctie en seksuele functie.

Uit de eerste resultaten van dit onderzoek kunnen we afleiden dat de gegevens betreffende het urineren, de incontinentie en de darmfunctie nauwelijks verschillen met de geobserveerde resultaten in grote centra, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit geldt echter niet voor de seksuele functie die minder goed lijkt te zijn bij onze bevolking. Is dit de realiteit of gaat het om een verminderde prestatie bij onze bevolking ?  Beïnvloedt onze wijze van behandeling de seksuele functie meer dan in andere centra ? Om hierop te kunnen antwoorden moet men de resultaten kunnen vergelijken van voor en na de behandeling.

Wij willen deze ervaring verder doorvoeren en de “PROMS” meten door het vereenvoudigen van de verzamelde gegevens dankzij een applicatie van het type mobile-health om de werklast te verminderen en de gegevens te integreren in het geïnformatiseerde medisch dossier.

Hierdoor zal de patiënt zich kunnen uitdrukken (“patient empowerment”), de zorgverleners hun zorgtraject verbeteren en de instelling de gegevens verzamelen die interne en eventueel externe vergelijkingen mogelijk maken. Een grote verandering in aantocht.