>>Europese dag van de rechten van de patiënt

Ziekenhuisbemiddeling

De Europese dag van de rechten van de patiënt biedt de mogelijkheid om de contouren van de wet over het patiëntenrecht van 22 augustus 2002 en de rol van de ombudsdienst (ziekenhuisbemiddeling) in het UVC Brugmann in het licht te stellen.  

Op basis van de patiëntenrechten, verbindt het UVC Brugmann zich ertoe :

  • De beste kwalitatieve zorg te verstrekken
  • Vrije keuze van arts te laten
  • Regelmatig duidelijke informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt
  • Voorafgaand aan de behandeling voldoende informatie te geven en toestemming te vragen
  • Inzage te verlenen in het zorgvuldig bijgehouden medisch dossier en een kopie ter beschikking te stellen
  • Zorgen te verstrekken met eerbied voor de sociale, culturele, filosofische diversiteit en geloofsovertuiging
  • De persoonlijke levenssfeer te beschermen
  • Bijzondere aandacht te schenken aan pijnbestrijding
  • Naar opmerkingen, suggesties en klachten te luisteren en deze te behandelen binnen de ombudsdienst

In het UVC Brugmann evolueerde de ombudsdienst boven de wettelijke vereisten en verzamelt alle ongenoegens (behoudens facturatiegeschillen) die door de patiënten worden gemeld.  
Om een service te verlenen die de rechten van éénieder eerbiedigt, wordt iedereen verzocht om respectvol samen te werken en actief deel te nemen naar het zoeken van oplossingen.   

Deze zoektocht naar oplossingen gebeurt in rechtstreekse samenwerking met de betrokken partijen (de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger, de zorgverstrekker en/of de desbetreffende verantwoordelijke).  
De bemiddeling is een informeel, vertrouwelijk en onderling proces om de dialoog en het vertrouwen tussen de partijen te herstellen.  

De bemiddelaar komt eveneens preventief tussen op vraag van de zorgverstrekkers die worden geconfronteerd met moeilijkheden binnen de relatie verzorger-verzorgde, om te helpen een dialoog te behouden of te herstellen.  

Om de bemiddelaar te bereiken, gelieve op de volgende link te klikken.

Nog meer informatie over patiëntenrechten : www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten