Bericht13/11/2015

>>Het voorkomen van nosocomiale infecties : een kwaliteitsaspect van het UVC Brugmann

Het voorkomen van nosocomiale infecties : een kwaliteitsaspect van het UVC Brugmann

Een Koninklijk Besluit van 2007 vereist dat de ziekenhuizen kwaliteitsindicatoren opnemen in hun beleid voor ziekenhuishygiëne. In 2011 heeft een werkgroep, gecoördineerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), duidelijke doelstellingen en indicatoren uitgewerkt

Vijf indicatorengroepen werden gecreëerd met betrekking tot :

 • Organisatie (bv. : het bestaan van een strategisch plan, een actieplan…)
 • Middelen (bv. : aantal geneesheren-hygiënisten en verplegend personeel in ziekenhuishygiëne)
 • Actie (bv. : deelname aan vergaderingen, opvolging van infecties…)
 • Procedures (bv. : percentage van de observatie van handhygiëne in de eenheid intensieve zorgen)
 • Resultaat (bv. : aantal gevallen van bloedvergiftiging via centrale katheter)

In 2014 verzamelde het WIV voor de eerste keer het totaal van deze indicatoren bij 105 Belgische ziekenhuizen voor het jaar 2013. In functie van de verkregen antwoorden werden punten toegekend aan ieder ziekenhuis voor de indicatoren met betrekking tot organisatie, middelen en actie. Deze resultaten werden onlangs gepubliceerd. Zij geven de kwaliteit weer van het uitgevoerde werk in het UVC Brugmann.

Ons ziekenhuis kreeg een hoge score in de categorieën organisatie (5/6), middelen (7/7) en actie (17/20).
U kan het gedetailleerd rapport raadplegen.

Voor heel het land zijn er maar 14 ziekenhuizen op 105 die “hoge” scores kregen voor de drie betreffende indicatoren. Dit uitmuntend resultaat is de vrucht van het dagelijkse werk van het operationele team voor ziekenhuishygiëne en hun afgevaardigden aanwezig in de verzorgingseenheden.

Het door het WIV gepubliceerde rapport brengt op nationaal vlak de volgende punten aan het licht :

 • De sterke punten :
  • Vermindering van infecties te wijten aan Staphylococcus aureus, resistent aan meticilline (MRSA), opgedaan in het ziekenhuis.
  • Verbetering van het in acht nemen van handhygiëne.
  • Tamelijk goede prestaties voor de indicatoren in verband met organisatie en middelen (enkel 17 of 16% van de ziekenhuizen heeft « lage » scores).
 • De zwakke punten :
  • Enkel 39% van de ziekenhuizen heeft het strategisch plan voor ziekenhuishygiëne geïntegreerd in hun strategisch plan. Nochtans is deze integratie belangrijk want zij toont de betrokkenheid van het ziekenhuis bij de controle van nosocomiale infecties.
  • De opvolging van bepaalde infecties, vooral bij intensieve zorgen dient nog verbeterd te worden (enkel 18% van de ziekenhuizen voorziet dit) en ook wat de infecties in het operatiekwartier betreft (18% van de ziekenhuizen scoort goed).
  • Er worden nog te weinig audits betreffende procedures uitgevoerd. Deze zijn echter van essentieel belang voor het bevorderen van de goede praktijken en het naleven van de gevestigde verzorgingsprocedures. Bijvoorbeeld enkel 48% van de ziekenhuizen laat audits uitvoeren in handhygiëne buiten de nationale campagnes; deze praktijk vormt echter de basis voor een goede ziekenhuishygiëne. Slechts 19% van de ziekenhuizen leeft de procedures na voor het voorkomen van infecties via urinaire katheters, alhoewel dit een veel voorkomende infectie is.

Om meer te weten : www.wiv-isp.be