>>Sociale dienst

Sociale dienst« Je kan de beschaving van een maatschappij aflezen aan de plaats die ze voorbehoudt aan de allerarmsten » (Antoine de Saint Exupéry)

De sociale dienst van het UVC Brugmann is geïntegreerd in het Verpleegkundig en Paramedisch Departement. Wij eerbiedigen en leven in ons werk de waarden van dat ziekenhuis en het handvest voor de patiënt na.

Bevoegd personeel...De maatschappelijke dienst wordt gevormd door professionelen die interdisciplinair en binnen het netwerk de belangen van de patiënt behartigen. Zijn taak is gericht op sociale aspecten (familiaal, juridisch, administratief, financieel…). Hij staat er mee borg voor dat iedereen gelijkberechtigd toegang heeft tot een kwaliteitsgeneeskunde.

De maatschappelijke dienst is toegankelijk voor patiënten die op raadpleging of voor opname naar onze instelling komen, alsook voor hun omgeving. Het groot aantal bedden en de diversiteit ervan brengen belangrijk en specifiek sociaal werk met zich mee.

De maatschappelijke begeleiding gebeurt met inachtneming van het beroepsgeheim, de autonomie, de cultuur en de overtuigingen van de patiënt.

Enkele basisprincipes van het maatschappelijk werk in ziekenhuisverband

« Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn » (Wereldgezondheidsorganisatie).

 • De menselijke persoon als ondeelbaar geheel : het maatschappelijk werk draagt actief bij tot een maximale aandacht in de globale situatie van de patiënt en zijn omgeving.
 • Interactie tussen de patiënt en zijn omgeving : het welzijn van de patiënt hangt af van de kwaliteit van zijn verhoudingen met de  maatschappelijke context en het hulpnet. Het maatschappelijk werk spitst zich toe op de ontwikkeling, het behoud, de steun en de eventuele structurering van die interacties.
 • De autonomie : het maatschappelijk werk is emanciperend. De patiënt en zijn omgeving spelen een doorslaggevende rol bij het bepalen van de doelstellingen van een begeleidingsproces dat een (fysische en psychische) autonomie beoogt.
 • Zorgen op maat : het maatschappelijk werk waakt erover dat de ervaringen van de patiënt en zijn omgeving, zijn normen, zijn waarden, zijn cultuur, zijn geschiedenis eerbiedigd en in het verzorgingsproces geïntegreerd worden.
 • Multidisciplinaire samenwerking : de maatschappelijk werker is een partner van het multidisciplinair team en brengt als dusdanig een betere visie op de levenssfeer van de patiënt.

Samenwerken

« In de ontmoeting met de ander zien we eerst een gelaat en in het verlengde daarvan zien we de hele wereld » (Emmanuel Lévinas)

De maatschappelijke dienst is één van de diensten van het ziekenhuisdie de doelen nastreeft: optimale zorgen verstrekken opdat de patiënt zo snel mogelijk terug een gezondheids- en bijgevolg levenskwaliteit zou terugvinden. Al wie een rol speelt in het ziekenhuis heeft dezelfde ambitie : de beste zorgen geven aan de patiënten die hen toevertrouwd worden, en dat zowel op menselijk als op technisch vlak.

Regelmatige contacten en deelname aan werkgroepen met andere professionelen uit de gezondheidssector maken een betere integratie van het maatschappelijk werk in een multidisciplinair zorgenprogramma mogelijk.
De karikatuur van «de humane, welwillende maatschappelijk werker en van het technisch onderlegde maar op menselijk vlak falende ziekenhuispersoneel» behoort tot het verleden.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de opname- en de facturatie-afdeling kunnen er preventieve procedures opgestart worden teneinde de situatie van financieel zwakke patiënten te bestuderen en contacten te leggen met de verzekerings- en de bijstandsinstellingen.

Onze taken

 • Luisteren naar de patiënt en zijn familie (gesprekken betreffende de problemen die met de opname in het ziekenhuis, de aanvaarding van de gezondheidstoestand... verband houden).
 • Inschatten van de sociale moeilijkheden die een rem kunnen vormen bij de globale opvang van de patiënt.
 • De veranderingen evalueren die de ziekte in het dagelijkse leven met zich zal meebrengen. In samenspraak met de patiënt en indien mogelijk zijn familie, de meest geschikte oplossingen voorstellen en uitwerken.
 • De patiënt inlichten over de wetgeving en de bestaande interne en externe instellingen (RIZIV, OCMW, Ministerie, centra voor mentale gezondheid…), en hem helpen bij het ondernemen van de vereiste stappen.
 • De banden (bestaande fundamenten) tussen de patiënt en de buitenwereld behouden en verstevigen.
 • Meewerken aan het scheppen van een band tussen de patiënt, zijn familie en zijn omgeving enerzijds en het verzorgingsteam anderzijds.
 • De sociale rechten van de minst bedeelde patiënten herstellen.
 • Het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis mee helpen voorbereiden en indien nodig concreet het stramien van de bestaande steun- en hulpmogelijkheden opstellen.
 • Instaan voor een optimale wederaanpassing van de patiënt nadat hij het ziekenhuis verlaten heeft.
 • Het maatschappelijk dossier van de patiënt bijhouden. Een actieve bijdrage leveren in het teamwerk.
 • Artsen en andere leden van het ziekenhuispersoneel inlichten en bewust maken van de sociale context (situaties die het optreden van aandoeningen of ongevallen in de hand werken, individuele, familiale, locale, juridische of professionele factoren die sommige maatschappelijke groepen kwetsbaar maken).
 • Banden scheppen en de samenwerking met externe hulpinstanties verbeteren; bijdragen tot de ontwikkeling van maatschappelijke kanalen en opvangnetwerken.
 • Op multidisciplinaire manier deelnemen aan het identificeren van de behoeften en de moeilijkheden die de goede werking van het verzorgingsproces in de weg staan, en de aanbevolen oplossingen aan de betrokken directies voorleggen.
 • Het professionalisme en de kwaliteit van de prestaties waarborgen via het organiseren van en het deelnemen aan vormingen, en een actieve opvolging van verschillende werkgroepen...
 • De maatschappelijke gegevens opslaan en de statistische hulpmiddelen ontwikkelen om de maatschappelijke rol van het ziekenhuis duidelijk te onderstrepen en ons zorgenaanbod naar de patiënt toe aan te passen.
 • Aandacht besteden aan de ontwikkeling van de informatie en de communicatie tussen de diensten.
 • Optimale coördinatie- en communicatiemodaliteiten met de andere instellingen uitdenken.

De sociale dienst in praktijk

Op verzoek staat de sociale dienst voor u klaar in elk departement. Haar essentiële taak bestaat erin u een sociale kwaliteitsbegeleiding aan te bieden tijdens uw verblijf in onze instelling, waarbij ze u de best mogelijke omstandigheden verzekeren om het ziekenhuis te verlaten. Aarzel niet om bij het begin van uw verblijf aan een personeelslid van de zorgeenheid te vragen een maatschappelijk werker te sturen.

De sociale dienst onthaalt u ook op afspraak (polikliniek). De maatschappelijke assistenten zijn er om uw toekomstige hospitalisatie zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het maatschappelijk werk per dienst