>>Hartheelkunde

In de hartchirurgie gaan know-how, spitstechnologie en teamwerk hand in hand...

Een stuwende kracht achter de behandeling van hartaandoeningen was het werk van de pioniers Prof. Jean Govaerts en Prof. Georges Primo, die als eerste Belgische hartchirurgen in Brugmann aan de slag gingen. Sinds 1949 realiseerde Prof. Govaerts met zijn ploeg zogenaamde 'para-cardiale' ingrepen. Ze corrigeerden bepaalde anomalieën die niet direct in het hart, maar in de buurt ervan werden teruggevonden (open ductus arteriosus, coarctatio aortae of pericardectomie).

De kunstmatige hart-longmachine maakt openhartingrepen mogelijk...

Sinds 1954 werkten onderzoekers van Brugmann aan de ontwikkeling van een kunstmatige hart-long machine. Vijf jaar later werden de eerste openhartingrepen uitgevoerd.
Het UVC groeide uit tot het centrum van de Brusselse en Belgische hartchirurgie. ln het ziekenhuis, dat uiteraard ook fungeerde als universitair opleidingscentrum, kwamen heel wat beroemde hartchirurgen zich bekwamen. Zij verspreidden dan het specialisme over heel België.
In 1973 realiseerde Prof. Georges Primo de eerste Belgische harttransplantatie.

Sindsdien werden voor de behandeling van deze aandoeningen steeds nieuwe technologieën ontwikkeld. De dienst Hartheelkunde en de kliniek Cardiologie volgen deze technologische evolutie.
Zo is de aanpak van coronaire aandoeningen en van myocardinfarct gewijzigd. Stressechografie en myocardscintigrafie bij inspanning maken nu een vroegtijdige diagnose en een niet-invasieve evaluatie mogelijk. Acute occlusie van de kransslagaders kan nu onmiddellijk worden behandeld door fibrinolyse. ln de angiografiezaal kan dank zij de ultramoderne informatica-uitrusting een uiterst precies onderzoek worden uitgevoerd van de kransslagaders. Dat is onontbeerlijk voor de uitvoering van ballondilataties, voor intracoronaire stenting of voor overbruggingen.

Het UVC Brugmann is één van de eerste Belgische ziekenhuizen waar hartklepprothesen werden geplaatst.
Dat verklaart waarom de instelling altijd op de voorgrond heeft gestaan inzake de diagnose en evaluatie van hartklepaandoeningen. Op dat vlak is de ontwikkeJing van de transoesofageale echocardiografie van belang, een techniek die een nog preciezere diagnose mogelijk maakt; evenals de kleuren-Doppler.

In België is deze dienst ook één van de eerste waar pacemakers werden ingeplant. Meer recent ontwikkelde men er nieuwe technieken voor interventionele elektrofysiologie, waarmee de circuits verantwoordelijk voor aritmieën definitief kunnen worden uitgeschakeld aan de hand van intracardiale catheters. Het UVC is vandaag de dag een erkend centrum voor de inplanting van hartdefibrillatoren, die in werking treden bij acute ritmestoornissen en zo plotse dood voorkomen.

De hartchirurgie had ook baat bij de ontwikkeling van minder agressieve technieken zoals de endoscopie, die minder traumatiserend is voor de patiënt.

Een pomp zorgt voor de extracorporele circulatie

In samenwerking met het UZ Brussel en het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola realiseert deze dienst meer dan 650 operaties met extracorporele circulatie per jaar. Het gaat dan om de kransslagaders en de hartkleppen, maar ook om de aangeboren afwijkingen (kind, jongere, volwassen).

Dank zij de nieuwe technieken kunnen patiënten van aile leeftijden worden behandeld, van pasgeborenen tot 80-jarigen, of patiënten met steeds complexer hartaandoeningen.

Merken we ten slotte nog op dat voor deze uiterst delicatie chirurgie uiteraard een nauwe samenwerking vereist is met een efficiënte reanimatiedienst.