>>Neurologie en neurologische revalidatie

Afdelingshoofd Neurologie – Neurologische revalidatie : Dr Bernard DACHY

Neurologie

De neurologische activiteit is nauw verbonden gebleven met de kliniek Neurologie : diagnostiek en behandeling in het acute stadium van neurologische aandoeningen en spieraandoeningen (opvang van epileptici, migrainelijders, Alzheimer- en Parkinsonpatiënten, multiple sclerose, neuromonitoring,...).

Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie

De dienst Neurologische Revalidatie werd in het begin van de jaren zeventig opgericht. Deze dienst staat op dit ogenblik in voor de behandeling van patiënten die lijden aan neurologische aandoeningen, meer bepaald patiënten met hersenletsels (hersenbloeding, trauma,...) volgend op het acute stadium. Het gaat meestal om patiënten met hemiplegie, afasie of andere cognitieve stoornissen. De dienst beschikt over 55 bedden, maar ook externe patiënten worden er opgevangen.

Het revalidatieproces wordt bewerkstelligd door een multidisciplinaire ploeg, samengesteld uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neuropsychologen, verpleegkundigen en artsen gespecialiseerd in de revalidatie van neurologisch en locomotoor gehandicapten (in samenwerking met de kliniek Fysische geneeskunde en Revalidatie) :

  • Voor hemiplegiepatiënten omvat de kinesitherapie twee complementaire facetten. Het eerste bestaat erin om door middel van specifieke technieken opnieuw te leren bewegen, terwijl het tweede facet zich veeleer toelegt op het recupereren van de functie.
  • Ergotherapie stelt zich tot doel de zieke te helpen om zijn dagelijks leven opnieuw op een optimaal niveau te laten functioneren. Dit doel kan bereikt worden door middel van concrete activiteiten, aangepast aan de handicap van de patiënt.
  • Logopedie heeft als doel de reëducatie van patiënten met spraakstoornissen (afasie) en spreekmoeilijkheden (dysartrie). Daarbij worden ook moeilijkheden bij het slikken en stemproblemen behandeld.
  • Neuropsychologie heeft te maken met het analyseren door middel van testbatterijen van de verschillende mentale functies en de stoornissen hiervan. De neuropsychologische methodologie evolueert tegenwoordig naar de zogenaamde "cognitieve" evaluaties, waarin de tekortkomingen van de patiënt geanalyseerd worden op basis van een theoretisch informatieverwerkingsmodel.

Om welke discipline het ook gaat, onze houding is dat er in eerste instantie een precieze evaluatie moet worden uitgevoerd van de aard en de ernst van de stoornissen die de zieke aan de dag legt. Zo kan hem een aangepaste revalidatiebehandeling worden voorgesteld. Er worden dus diverse, elkaar aanvullende balansen opgesteld, die later herhaald worden om de evolutie te kunnen inschatten.

Over het algemeen is onze houding dat de zieken zo vroeg mogelijk na het tot uiting komen van hun neurologische pathologie behandeld moeten worden. De nursing-ploeg werkt dan ook voornamelijk aan de preventie van complicaties die frequent voorkomen bij zieken met beperkte mobiliteit (doorligwonden, trombose in diepliggende aders...).

De dienst heeft een raadpleging ter opvolging van de zieken die eerder gerevalideerd werden. Ook zenuwzieken die vaak cognitieve moeilijkheden vertonen, worden hier opgevangen. Deze laatste diensten zijn erg belangrijk en hebben geleid tot het oprichten van een raadpleging gespecialiseerd in mnemo- (geheugen-) klachten, een zeer frequent symptoom bij patiënten van gevorderde leeftijd.

Stroke Unit

Zich bewust van de impact van cerebro-vasculaire aandoeningen op een groot deel van de bevolking, ontwikkelen de kliniek Neurologie en de dienst voor Neurologische Revalidatie specifieke diagnose- en behandelingsprogramma's.
Er werd een pluridisciplinair programma (Stroke Unit) uitgewerkt, met de medewerking van de Spoedgevallen, de kliniek voor Vaatchirurgie en de dienst voor Medische Beeldvorming. Op die manier is een opvang verzekerd vanaf het moment dat de eerste symptomen van hersenbloeding (initiële fase) verschijnen.

Neurofysiologie

De speciale eenheid voor neurofysiologische diagnose vult het departement Neurologie aan. De activiteiten van deze kliniek omvatten : exploratie van de sensitieve, visuele en auditieve gebreken, van de cognitieve functies, van de centrale motorische zenuwbaan, van de evenwichtsstoornissen... De specificiteit van de pathologieën die voorkomen bracht de oprichting van een technische afdeling met zich mee, zodat de patiënten beter geholpen en opgevolgd konden worden, dankzij verfijnde klinische elektrofysiologische technieken : geëvokeerde potentialen alle modaliteiten, corticale magnetische stimulatie, dynamische posturografie, evenwichtstesten, elektroretinogram, audiometrie, cartografie van het EEG, periferische electroneurografie, EMG, enz. Voor sommige van deze technieken is er spitstechnologisch materiaal nodig en zijn er extreem gespecialiseerde vaardigheden vereist. We nemen niet alleen specifieke revalidatiegevallen op, maar ook zieken uit een veel bredere cirkel, die eventueel voordeel kunnen hebben bij deze diverse technieken.

Neurologie

Pedagogische activiteiten

De pedagogische activiteiten die onder de dienst kaderen zijn belangrijk aangezien de dienst erkend is als stagedienst in talrijke disciplines. In die optiek worden student-artsen verwelkomd, artsen die zich aan specialiseren in de neurologie of in de revalidatie, studenten in de logopedie die komen van logopediescholen of hun licentie doen aan de interuniversitaire logopedie-afdeling van de ULB-UCL of aan de psychologie-afdeling van de ULB, toekomstige kinesitherapeuten van A1- of universitair niveau, ergotherapeuten in spe, student-verpleegkundigen of toekomstige sociaal assistenten. De dienst organiseert ook wekelijkse seminaries, waarvan er één maandelijks speciaal aan de neuropsychologie wordt gewijd. Permanente vorming wordt verzekerd, zowel voor artsen als voor paramedici. Bepaalde leden van de dienst hebben onderwijstaken, namelijk op het niveau van de ULB.