>>Ziekenhuisbemiddeling

Evenwicht

Te lezen !Rechten en plichten van patiënten

Online formulieren :

>Bemiddelingsaanvraag
>Suggesties
>Dankbetuigingen

Hoe verloopt de bemiddeling ?

Het UVC Brugmann verbindt er zich toe om een optimale dienstverlening en zorgverstrekking te verzekeren.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde aspecten van de opvang anders verlopen dan verwacht.

In geval van ontevredenheid, raden wij u aan steeds een voorafgaand gesprek te voeren met de geneesheer, de verantwoordelijke, de zorgverstrekker of de hoofdverpleegkundige teneinde eventuele misverstanden uit de weg te ruimen. Indien dit niet mogelijk is of indien dit gesprek geen voldoening schenkt, kunt u zich richten tot de bemiddelaar. Deze zal trachten samen met u een oplossing te zoeken en de communicatie met de zorgverstrekker te herstellen. Alle klachten worden geregistreerd en zorgvuldig geanalyseerd.

U kunt uw bemiddelingsaanvraag schriftelijk of mondeling indienen bij de bemiddelaar. Wij raden u aan de bovenstaande formulieren te gebruiken. Deze procedure laat meestal toe de verwerking van uw aanvraag te versnellen.

De ombudsman zal, indien nodig, een intern onderzoek uitvoeren bij de betrokken diensten. Hij zal opnieuw contact opnemen met u om u te informeren over het gevolg van uw bemiddelingsaanvraag. Hij treedt op als tussenpersoon en organiseert, indien nodig, een rechtstreekse bemiddeling, m.a.w. een vergadering tussen de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) en de betrokken beroepsbeoefenaar(s). Het bemiddelingsproces gebeurt op vrijwillige basis. Het staat elke partij vrij hieraan al dan niet deel te nemen.

De bemiddelaar is, zoals ieder personeelslid, gebonden aan het beroepsgeheim. Hij zal ervoor zorgen dat het bemiddelingsproces met de nodige discretie wordt uitgevoerd.

Indien er geen aanvaardbare oplossing wordt gevonden, zal de bemiddelaar u de verschillende verhaalmogelijkheden meedelen waarover u beschikt.

Er wordt regelmatig gerapporteerd aan de Directie en aan de dienstverantwoordelijken. Een algemeen geanonimiseerd jaarverslag wordt aan de ziekenhuisbeheerder, aan de hoofdgeneesheer, aan de directie, aan de medische raad, alsmede aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verstuurd. In dit verslag formuleert de bemiddelaar aanbevelingen teneinde de Directie instaat te stellen maatregelen in te voeren om in de toekomst gelijkaardige problemen te vermijden.

Opgelet !Klachten met betrekking tot facturen worden beheerd door de dienst Facturatie en Geschillen.