>>31ste congres van de BVZ : het Ziekenhuisbestuur

Net zoals bij privébedrijven en non-profit organisaties komt ook het bestuur van onze verzorgingsinstellingen steeds meer in het oog van de storm als het om onafgewerkte projecten en gebrekkige werking gaat. Honderden bladzijden verkondigen, documenteren en becommentariëren elk jaar de reglementaire schikkingen die de werking van de ziekenhuizen omkaderen, maar de « corporate governance » - nochtans van cruciaal belang – wordt in ons land zelden geformaliseerd via richtlijnen. Een efficiënt management zou, voor een loyale verdediging van de belangen van de instelling, een toegelichte visie moeten combineren met een expliciete en verstaanbare strategie en een leadership, dat gebaseerd is op een reële capaciteit voor initiatief. Daar bovenop spelen ook flexibiliteit, transparantie, snelle beslissingsprocedures, een gelijkwaardige verdeling van de machten, een collegiale en harmonieuze alliantie van de uitvoerende bevoegdheden, een robuuste methode voor begrotingscontrole en een weloverwogen communicatie een rol, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Deze ingrediënten zijn zelden verenigd in de cockpits van de ziekenhuizen die wij onder de loep hebben genomen, zowel in België als buiten de grenzen van het Koninkrijk.

De balans van de macht tussen aandeelhouders, raden van bestuur en uitvoerende organen (afgevaardigd bestuurder, directiecomité of college) is moeilijk in evenwicht te brengen en te houden. De eigenlijke betrokkenheid van de professionelen in de gezondheidszorg verschilt sterk van de ene instelling tot de andere, of het nu om medeaandeelhouders of eenvoudige ‘gebruikers’ gaat. Men concentreert zich nog te vaak op corporatistische- , partij- en zelfs clangerichte belangen.

Hoe kunnen we voor het ziekenhuis bestuurders aanwerven die representativiteit, legitimiteit, competentie en « commitment » verenigen ? Hoe kunnen we hun prestaties op een juiste manier vergoeden, zonder gebruik te maken van aanwezigheidsjetons, zoals bij het demotiverende vrijwilligerswerk? Welke rol kunnen we toewijzen aan de zogenaamde “zelfstandige” bestuurders die het algemeen belang zouden moeten vertegenwoordigen naast de institutionele aandeelhouders? Op welke manier kan men patiënten-gebruikers in de algemene vergaderingen en in de raden van bestuur opnemen? Hoe kunnen we de opvolging waarborgen van het bestuur en zijn actoren naast de organen die zij animeren ?

>>De video's van de mondelinge voordrachten zijn beschikbaar via het YouTube channel van de BVZ.

Logo BVZ

BVZ

De Belgische Vereniging van Ziekenhuizen, opgericht in 1925, is de oudste Belgische ziekenhuisvereniging. Zij overkoepelt de meerderheid van de verzorgingsinstellingen van de 3 regio’s van het land. Zij werkt permanent samen met de andere Belgische ziekenhuisverenigingen, met de universiteiten en de openbare overheden. Haar doel is om de kennis te vergroten en mee te werken aan de ontwikkeling en de vooruitgang van de ziekenhuiswetenschappen, vooral betreffende het beleid en de interne en externe organisatie van de verzorgingsinstellingen. Zij zorgt in het bijzonder voor de verspreiding van publicaties, de organisatie van werkateliers, congressen en themaconferenties.

In praktijk

Plaats : Diamant Brussels Conference Center, Reyerslaan 80 - 1030 Brussel
Datum : Donderdag 19/06/2014 vanaf 9u
Informatie en inschrijving : Isabelle POPLEMONT
Af te drukken documenten : Folder (met programma en inschrijvingsformulier)PDF
Accreditatie : Aangevraagd (Ethiek en Economië)
Vertaling : Simultane fr/nl/fr